22-02-’12 Akkoord over vorming één Brandweer Twente

Op 22 februari 2012 hebben de burgemeesters van Twente ingestemd met het ‘principebesluit’ om één brandweerorganisatie in Twente in te richten waarin de brandweerzorg en hulpverlening worden ondergebracht. Daarnaast is ingestemd met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering hiervan.

De koers in Twente sluit aan bij de motie die de Tweede Kamer in november 2010 heeft aangenomen over de verplichte samenwerking van brandweerkorpsen.
Het positieve besluit is een bijzonder moment. Want met het nemen van het besluit is officieel bekrachtigd dat de gemeentelijke brandweren overgaan naar één organisatie Brandweer Twente. De samenleving is complexer geworden waardoor de gemeentelijke brandweer organisaties tegen hun grenzen lopen. Er wordt nu een organisatie neergezet die naar een hoger kwaliteitsniveau gaat en structureel 4 miljoen euro inverdient. Daarnaast is door de samenwerking mogelijk dat de hulpverlening richting de burger, waar nodig, verbeterd kan worden.

Uitgangspunt: Lokale binding
Lokale binding en verbondenheid staat voorop. Brandweer Twente wil deze verbondenheid actief blijven behouden. Belangrijk daarin is en blijft de brandweervrijwilliger. Ook de gemeenteraden en burgemeesters spelen een grote rol.

Vrijwilligers
De 14 burgemeesters hebben ook de positie van de vrijwilligers besproken. Zij zijn het unaniem eens dat de vrijwilligers van groot belang zijn in de brandweerzorg in Twente. De vrijwilligers vormen de basis voor deze brandweerzorg. Door het kiezen voor deze koers willen de 14 burgemeesters de belastbaarheid van het brandweervak voor zowel de beroeps als de vrijwilligers op een beheersbaar niveau houden.

Verlengd lokaal bestuur
De nieuwe organisatie van één brandweer volgt het principe van ‘verlengd lokaal bestuur’. Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben over de brandweer in Twente. De gemeenten bepalen het beleid en het beheer, de brandweer doet voorstellen daartoe en voert uit.

Personeel
Door in te stemmen met dit principebesluit is 1 januari 2013 de beoogde startdatum voor de nieuwe brandweerorganisatie.De brandweer maakt als sterke, zichtbare kolom deel uit van Veiligheidsregio Twente. Daarom komt alle brandweerpersoneel formeel in dienst bij de Veiligheidsregio. Medezeggenschap speelt hierin een belangrijke en grote rol.